1. Zdravo Gost!

  Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

  Odstrani obvestilo

UPEŠ Zapiski za pravo 2015/2016 2017-02-07

Zapiski na 74 straneh, lepo strukturirani

 1. Tjaša Legat
  Zapiski: PRAVO DRUŽB IN POSLOVNO PRAVO

  Lepo strukturirani ter berljivi zapiski. Zapiski so bili narejeni po knjigi dr. Branka Koržeta, ki je bila izdana leta 2014 (2. spremenjena in dopolnjena izdaja). Izpit opravljen z učenjem zgolj teh zapiskov!

  V zapiskih manjkajo spremembe zakonodaje, ki so bile uvedene v obdobju 2015/2016.

  Knjiga: Korže, B. (2014). Pravo družb in poslovno pravo: 2., spremenjena in dopolnjena izdaja. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije.

  KAZALO:

  I. DEL: UVOD V PRAVOZNANSTVO.. 1

  1. PRAVNI RED IN PRAVNI SISTEM... 1
  1.1 Predmet pravnega urejanja. 1
  1.2 Pravni red in pravni sistem.. 1
  1.3 Abstraktni splošni pravni akti in posamični pravni akti 2
  1.4 Tradicionalne pravne panoge. 2

  2. PRAVNI VIRI 3
  2.1 Pravni viri gospodarskega prava. 3
  2.2 Avtonomno poslovno pravo. 3
  2.3 Dobri poslovni običaji kot pravni vir. 3
  2.4 Uzance. 4
  2.5 Splošni pogoji poslovanja in formularne pogodbe kot vir prava. 5

  3. PRAVNA NORMA IN PRAVNI AKT. 5
  3.1 Sestavine pravne norme. 5
  3.2 Vrste pravnih aktov. 5
  3.2 Hierarhija in usklajenost pravnih aktov. 6
  3.4 Časovna in prostorska veljavnost pravnih norm.. 6
  3.5 Načelo prepovedi retroaktivnosti pravnih aktov. 7

  4. INTERPRETACIJA PRAVNIH NORM... 7
  4.1 Splošno. 7
  4.2 Pravni silogizem in odločanje v pravu. 8
  4.3 Metode interpretacije pravnih norm.. 8

  5. PRAVNE PRAZNINE. 9


  II. DEL: PRAVNI RED EU.. 11

  1. ZGODOVINSKI PREGLED IDEJ O POVEZOVANJU.. 11

  2. ZGODOVINSKO OZADJE IN POLITIČNO-GOSPODARSKE OKOLIŠČINE. 11

  3. PRAVO EU.. 12
  3.1 Pravni red EU.. 12
  3.2 Cilj in temelj EU.. 12
  3.3 Načela prava EU.. 13
  3.4 Interpretacija prava EU.. 13

  4. VIRI PRAVA EU.. 14
  4.1 Primarni viri 14
  4.2 Sekundarni viri eu. 15

  5. INSTITUCIJE EU.. 15

  6. RAZMERJA MED EVROPSKO UNIJO IN DRŽAVAMI ČLANICAMI 16


  III. DEL: UVOD V KORPORACIJSKO PRAVO.. 17

  1. POJEM TRGOVSKO, TRGOVINSKO IN GOSPODARSKO PRAVO.. 17

  2. POJEM PODJETJA IN PODJETNIŠTVA.. 17
  2.1 Poslanstvo gospodarskih subjektov v pogojih svobodne tržne konkurence. 18
  2.2 Socialno podjetništvo. 18

  3. POJEM GOSPODARSKE DRUŽBE. 19

  4. ZASNOVA UREDITVE STATUSA GOSPODARSKIH SUBJEKTOV.. 19
  4.1 Gospodarska družba kot pravna oseba. 19
  4.2 Spregled pravne osebnosti 20
  4.3 Dejavnost gospodarskih družb. 21
  4.4 Statutarno zastopanje in predstavljanje ter zastopanje na podlagi pooblastitve. 21
  4.5 Sedež in firma družbe ter sestavine in varstvo firme. 22
  4.6 Poslovna skrivnost in prepoved konkurence. 23

  5. PRAVNA UREDITEV KORPORACIJSKEGA PRAVA V PRETEKLOSTI 23

  6. TEMELJNI PRAVNI VIRI STATUSNEGA PRAVA V PRAVNEM REDU RS. 24

  7. VRSTE GOSPODARSKIH DRUŽB. 24
  7.1 Kapitalske družbe. 24
  7.1.1 Delniška družba (d.d.). 24
  7.1.2 Evropska delniška družba (e.d.d.). 28
  7.1.3 Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). 30
  7.1.4 Evropska zasebna družba (e.z.d.). 32
  7.1.5 Komanditna delniška družba (k.d.d.). 32
  7.2 Osebne družbe. 33
  7.2.1 Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.). 33
  7.2.2 Komanditna družba (k.d.). 34
  7.2.3 Dvojna družba (d.d.). 34
  7.3 Podjetnik (posameznik) - s.p. 35
  7.4 Izvajanje gospodarske dejavnosti v drugih statusnih oblikah. 36
  7.4.1 Splošna opredelitev. 36
  7.4.2 Zadruga. 36
  7.4.3 Javni in zasebni zavodi 36
  7.4.4 Društva. 36

  8. POVEZANE DRUŽBE. 36
  8.1 Opredelitev povezanih družb. 36
  8.2 Koncern in koncernske družbe. 37
  8.3 Holding. 38

  9. GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE. 38
  9.1 Ureditev po nacionalnem pravnem redu. 38
  9.2 Evropsko gospodarsko interesno združenje. 39

  10. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO.. 39
  10.1 Gospodarske javne službe. 39
  10.2 Javno-zasebno partnerstvo. 41

  11. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU IN PARTICIPACIJA NA DOBIČKU V GOSPODARSKIH DRUŽBAH 42
  11.1 Sodelovanje delavcev pri upravljanju. 42
  11.2 Udeležba delavcev pri dobičku. 43

  12. SODNI REGISTER. 43
  12.1 Splošno o sodnem registru. 43
  12.2 Načela registrskega prava. 43
  12.3 Vrste vpisov. 43

  13. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE. 44
  13.1 Splošne značilnosti in delitev. 44
  13.2 Narava in pomen pravic intelektualne lastnine. 44
  13.3 Pravo industrijske lastnine. 44
  13.4 Avtorsko pravo. 47
  13.5 Avtorska dela in izumi, ustvarjeni v delovnem okolju. 48

  14. INSOLVENČNO IN STEČAJNO PRAVO.. 48
  14.1 Splošne določbe. 48
  14.2 Pojem insolventnosti 49
  14.3 Načela insolvenčnih postopkov. 50
  14.4 Postopki insolventnosti 50
  14.5 Organi insolvenčnih postopkov. 50
  14.6 Postopek prisilne poravnave. 51
  14.7 Stečaj 52
  14.8 Osebni stečaj podjetnika, nosilca svobodnega poklica in potrošnika. 54
  14.9 Drugi načini prenehanja gospodarskih subjektov. 55


  IV. DEL: UVOD V POSLOVNO PRAVO.. 56

  1. UVOD V STVARNO PRAVO.. 56
  1.1 Pojem.. 56
  1.2 Vrste stvarnih pravic. 56
  1.3 Zemljiška knjiga. 58

  2. UVOD V OBLIGACIJSKO PRAVO.. 59
  2.1 Uvod. 59
  2.2 Viri obligacijskega prava. 59
  2.3 Temeljna načela. 59
  2.4 Stranke in zastopniki ter pravna in poslovna sposobnost. 60
  2.5 Predpostavke za sklenitev pogodbe. 60
  2.6 Nastanek obveznosti 61
  2.7 Ureditev pogodbene obveznosti 61
  2.8 Neveljavne pogodbe. 63
  2.9 Odškodninske obveznosti 63
  2.10 Predpostavke odškodninske obveznosti 63
  2.11 Obogatitve obveznosti 64
  2.12 Učinki obveznosti 64
  2.13 Nepravilna izpolnitev. 64
  2.14 Sprememba in prenehanje obligacij 65

  3. PRODAJNA POGODBA.. 65
  3.1 Uvod. 65
  3.2 Pojem in bistvene sestavine prodajne pogodbe. 65
  3.3 Predmet pogodbe. 66
  3.4 Določanje kakovosti 66
  3.5 Izpolnitev pogodbe. 66
  3.6 Prodajalčeva in kupčeva zamuda. 67

  4. PODJEMNA POGODBA.. 67
  4.1 Pojem.. 67
  4.2 Obveznosti podjemnika. 67
  4.3 Obveznosti naročnika. 68

  5. PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV.. 68
  5.1 Splošne določbe o vrednostnih papirjih. 68
  5.2 Temelj za nastanek in narava pravic iz vrednostnega papirja. 69
  5.3 Obligacijskopravni vrednostni papirji 70
  5.4 Stvarnopravni vrednostni papirji 72

  6. REŠEVANJE SPOROV.. 73
  6.1 Poravnava. 73
  6.2 Konciliacija oz pomiritveni postopek. 73
  6.3 Mediacija oz posredovalni postopek. 73
  6.4 Arbitraža 74
 1. Platoon

  Platoon Dekan Osebje foruma

  Pridružen:
  19 feb 2007
  Prispevki:
  1.859
  Prejeti všečki:
  54
  Trofejne točke:
  48
  Baza datotek:
  526
  Smer študija:
  Trženje
  Zelo lepi zapiski, takih nisem videl že kar nekaj časa. Pohvale.
   
  Uporabniku Tjaša Legat je všeč.