1. Zdravo Gost!

  Baza gradiv ni namenjena le snemanju, ampak tudi nalaganju. Če želiš, da stran služi svojemu namenu in da deluje še naprej, naloži kakšno gradivo preko povezave: http://www.ef-gradiva.net/index.php?resources/add ali enostavno pošlji gradivo na e-naslov: podpora@ef-gradiva.net

  Odstrani obvestilo

UPEŠ Delno rešen izpit za prof. Dimovski - 02.02.2011

Izpit je kopiran v opis ...

 1. Tamciika
  (tokrat ni bilo nič na splošno, ampak samo glavne 4 funkcije; vprašanja se v večini ponavljajo iz starih izpitov)

  VPRAŠANJA

  1. Funkcija planiranja (20 točk)

  Odpirate turistično agencijo ''Raj''. Zapišite:

  a.1) Poslansvo in vizijo vaše turistične agencije ''Raj''

  - poslanstvo

  Poslanstvo naše turistične agencije je pokazati ljudem čudovitost našega planeta skozi oči turista ter ponuditi našim strankam vpogled v lepote vseh celin.

  - vizija

  Vizija naše turistične agencije je postati vodilno podjetje na področju turističnih aranžmajev in potovanj.

  a.2) samostojno izdeljate SWOT analizo za vašo turistično agencijo ''Raj'' ter jo pojasnite

  1. Prednosti

  Prednosti naše agencije so:

  - dostopna lokacija v centru Ljubljane

  - Dostopnost naših aranžmajev preko interneta

  - Prijazno osebje

  - Ponujamo aranžmaje ter počitnice na vse kontinente sveta

  2. Slabosti

  Slabosti naše agencije so:

  - Nemotivirani zaposleni

  3. nevarnosti

  - nelojalna konkurenca

  - izdaja poslovnih skrivnosti

  - finančna kriza

  - neprepoznavnost na internetu

  4. Priložnosti

  - Odpiranje novih možnosti za oglaševanje- večanje oglaševalnega prostora

  - Sodelovanje z poslovnimi parterji (ponudimo jim popuste v kolikor zakupijo določeno količino potovanj)

  Pojasnitev SWOT analize:

  SWOT analiza, je celovita analiza prednosti, slabosti, nevarnosti in priloţnosti, je osnovno izhodišče za oblikovanje strategije podjetja. Zunanja analiza zajema analizo širokega in oţjega okolja podjetja notranja pa analizo notranjega okolja podjetja. Po modelu Hungerja in Weelena izvedbi SWOT analize sledi oblikovanje strategij.

  2. Funkcija vodenja (20 točk):

  a.)Opišite, katere skupine teorij vodenja poznate(navedite glavne avtorje posameznih teorij)?

  Skupine teorij vodenja: (preveri)

  - Fiedlerejva kontingenčna teorija vodenja

  Za vsako situacijo je treba poiskati ustreznega managerja – tistega , katerega možnosti za uspeh so v dani situaciji največje.

  Da bi lahko manager uporabil Fiedlerjevo kontinuenčno teorijo, mora vedeti, kakšen je njegov stil vodenja in v kakšni situaciji se nahaja organizacija glede na: ugodnost odnosov vodja- člani organizacije, strukturiranost nalog in pozicijsko moč.

  - Harsey – Blanchardova situacijska teorija vodenja

  Bistvo teorije je, da so si ljudje med sabo različni v stopnji pripravljenosti.

  1. Ljudje z nizko stopnjo pripravljenosti

  Za nalogo potrebujejo zaradi manjših sposobnosti, izkušenosti ali negotovosti drugačen stil vodenja.

  2. Ljudje z visoko stopnjo pripravljenosti

  So usposobljeni in imajo spretnosti, zaupanje in željo po delu.

  b) Pravkar ste postali trener mladinskega smučarskega kluba '' Smuk''. Vaša naloga je, da motivirate mlade športnike za doseg odličnih rezultatov na svetovne prvenstvu. Zapišite:

  b.1) Pojasnite in narišite Herzbergovo dvofaktorsko motivacijsko teorijo ter opredelite, zakaj je poznavanje te teorije pomembno za delo trenerja (managerja) v praksi.

  Njegove ugotovitve kažejo, da so značilnosti dela, povezane z nezadovoljstvom, precej drugačne od tistih v povezavi z zadovoljstvom, kar je izpostavilo ugotovitev, da na delovno motivacijo vplivata 2 vrsti dejavnikov:

  1. Higienski dejavnik

  Delovni pogoji, plača, politika podjetja, medsebojni odnosi.

  2. Motivatorji

  Dosežki, priznanje, odgovornost in priložnost za rast.

  Praksa: v praksi je pomembno, da se manager vsakemu zaposlenemu posebej posveti, ter ugotovi, kaj ga bolj motivira, prva ali druga vrsta dejavnikov. Glede na to lahko ukrepa in tako izboljša zadovoljstvo zaposlenih.

  Slika: str. 134 knjiga

  b. 2) Narišite Maslow model motivacije in pojasnite, kako bi ta model motivacije uporabili pri vašem trenerskem delu kluba, Dodajte konkretne zglede.

  Slika : str. 133 knjiga

  3. Funkcija organiziranja (20 točk):

  a. Opišite in narišite model evolucije organizacijskih struktur k modelu učeče se organizacije!

  model evolucije organizacijskih struktur k modelu učeče se organizacije slika: knjiga str. 92

  opis:

  slika prikazuje model org. struktur z naraščajočim poudarkom na horizontalni koordianciji in komunikaciji.

  Inovacijo, kot so timi, delovne skupine in projektni managerji, lahko delujejo znotraj vertikalne strukture, da zagotavljajo med-funkcijsko komuniciranje in sodelovanje.

  Učeča se organizacija predstavlja najvišjo stopnjo horizontalne koordinacije, kjer so odstranjene vse sledi organizacijske hierarhije.

  b. Avtošola XX ima 10 zaposlenih in ponujajo usposabljanje in izobraževanje za uporabo vseh motornih vozil.

  b. 1)Katero organizacijsko strukturo predlagate vodstvu? Narišite jo in vnesite podatke v sliko! Argumentirajte, zakaj ste izbrali to obliko!

  Izbrala bi timsko organizacijsko strukturo:

  Slika str. 88 knjiga

  To strukturo sem izbrala zaradi timskega dela posameznih odborov. Vsak odbor prevzame svoje področe. Primer: izpit za motor posebej, izpit za avtomobil posebej, izpit za kamion posebej, bla bla bla.

  Člani tima imajo šristojnost sprejemati odločitve o novih načinih opravljanja dela.

  b. 2) Opišite značilnosti (prednosti) predlaganega modela strukture !

  glej nazaj.

  4. Funkcija kontroliranja (10 točk):

  Kateri sodobni dinamični pristop kontroliranja bi udejanjili kot vodja finančno-računovodske službe v poljubno izbranem podjetju in zakaj?

  ??

  Razloži Demingov krog kontrole!

  Slika str. 154 knjiga

  Razlaga: glej sliko